اشتراک یک روزه جهت نیاز ضروری

ثبت حساب کاربری جدید

این اشتراک مخصوص افرادی می باشد که نیازمند تهیه فوری اشتراک هستند اما نمی توانند همان لحظه مبلغ را پرداخت کنند این افراد می توانند تا یک هفته بعد مبلغ را بپردازند.